طبق یک سنت دیرینه در روزهای نهم ودهم محرم هیاتهای عزاداری روستاهای گوهردشت وسنو ورضویه به روستاهای همدیگر می روند ومورد استقبال وپذیرایی قرار می گیرند این عکسها از مراسم روستای گوهردشت است که از هیات عزاداری روستای سنو استقبال می کنند دروز نهم محرم ودر روز دهم هیات گوهردشت به روستای سنو می رود .

جدیدترین ها