کسب عنوان برتر توسط رییس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
کریم زارع در همایش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور که در بندرعباس برگزار شد از تعدادی از روسای باشگاه پژوهشگران جوان واحدها تحت عنوان برتر تقدیر کرد.

جدیدترین ها