کارآفرین نمونه استان خراسان رضوی
شرکت بیوسان ورکان در دهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی حایز مقام برتر شد.

جدیدترین ها