نان
هر چند با اجرای طرح ساماندهی توزیع نان‌های بسته بندی از لحاظ بهداشت و کیفیت نان بسته بندی شده ارتقا خواهد یافت اما نباید نیاز مردم به نان در پیچ و خم قوانین و آیین نامه ها و مجوزها دچار محدودیت گردد.

جدیدترین ها