قطعی آب در گناباد
پیگیری جهت مشخص شدن دلیل قطعی آب در شهرک سعدی یکی از مطالبات مردمی است که در این مجال بدان پرداخته شده است

جدیدترین ها