دکتر محمد رجائی
دکتر محمد رجائی نماینده گناباد و بجستان با حضور در آرامگاه شهید مدرس به مقام شامخ این شهید حق‌طلب ادای احترام کرد.

جدیدترین ها