پس از انتشار سلام گناباد 1 و استقبال خوب مردم ، سلام گناباد 2 منتشر شده است.

    جدیدترین ها