در پی انتخاب دکترعبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیرکشور دولت یازدهم، ساختارجدید وزارت کشور به دولت پیشنهاد وپس ازتصویب درمراجع ذیربط با امضاء وزیرکشور ومحمدباقرنوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور وسرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید .

جدیدترین ها