عکس های زیبا از زعفران گناباد،عکاس احمد نصرتی
در حالی آمارهای مسئولین مربوطه شهرستان در حوزه زعفران از وضعیتی مساعد و قابل قبول حکایت می کند که واقعیت چیز دیگری است.

جدیدترین ها