براساس تحقیقی که در سال 1382 در گناباد و توسط مرحوم دکتر هادی سالاری و همکاران انجام شده است مشخص گردیده است که تماس با زعفران توسط خانمهاي باردار در شیوع سقط جنین تاثیر گذار است.

جدیدترین ها