تخلف رئیس دانشگاه
در پی شکایت از یکی از روسای دانشگاه به اتهام تخلف پرونده مربوطه مفتوح و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است.

جدیدترین ها