دانشگاه علوم پزشکی گناباد تعداد ۱۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش استخدام می کند
  • هر چند مسئولین و متولیان فرهنگی گناباد خبر از افزایش آمارهای برگزاری جلسات و مناسبت های مختلف می دهند درآن سو آمار طلاق این پدیده شوم اجتماعی نیز در حال افزایش است

جدیدترین ها