چاپلوسی
یکی از مدیران شهرستان در امری کم سابقه سالروز انتصاب مدیر مافوق خود را با آوردن کلماتی تملق آمیز تبریک ! گفته است. براستی مرز بین تبریک و تملق کجاست …

جدیدترین ها