محمدتقی شریعت همانند ایراندخت اقبال یکی از نمایندگانی بود که تنها به دلیل قدرت و ثروت و بروز تقلب به مجلس شورای ملی راه یافت.

جدیدترین ها