مراسم عزاداری عاشورا در گناباد
هیئات عزاداری گنایاد در روز عاشورا در قالب دسته های زنجیر زنی به عزاداری و سوگواری پرداختند

جدیدترین ها