اجتماعی

شورای اسلامی شهری که می خواهد بر اساس قانون نظارت،هدایت و تصویب انجام دهد خود باید به قوانین پایبند باشد

جدیدترین ها