اجتماعی

مدیری که صرفا به خویشتن می اندیشد و به قول یکی از روان شناسان صاحب نام”تمام نیروی روانی وی به خودش معطوف است” نمی تواند منشا اثر خیر در جامعه باشد.

جدیدترین ها