اجتماعی

عدالت
لازمه بقا و دوام هرحکومتی پیش گیری از تخلفات است که امام علی علیه السلام این روش پیش گیری را درجامعه درنحوه انتخاب مدیران وکارگزاران جامعه دنبال می کرد وبعد از آن ادامه این عمل را درنظارت مستمر و دقیق و برخورد قاطع با متخلفان پی گیری می نمود

جدیدترین ها