سیاسی

محمد رجائی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش کمیسیون ویژه‌ برجام را گزارشی با رویکرد بررسی نقاط ضعف و قوت توافق خواند و گفت: کمیسیون ویژه به دور از تعصبات جناحی، حزبی و سیاسی این گزارش را تدوین کرده بود.

جدیدترین ها