ارسال مطالبات مردمی

قطعي اينترنت در گناباد ديگر يك حادثه نيست و گنابادی ها با اين وضعيت چنان خو كرده‌اند كه اگر مدتي اينترنت آنها قطع نشود يا با اشكال و اختلال مواجه نشود دچار تعجب و شگفتي خواهند شد.

جدیدترین ها