ارسال مطالبات مردمی

دکترعلیرضا مسلم
گنابادتایمز که نسبت به برخی عملکردهای مدیریتی سرپرست سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد انتقاد کرده بود با شکایت وی به دادگاه فراخوانده شد.
صفحه 2 از 41234

جدیدترین ها