ارسال مطالبات مردمی

دکترعلیرضا مسلم
گنابادتایمز که نسبت به برخی عملکردهای مدیریتی سرپرست سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد انتقاد کرده بود با شکایت وی به دادگاه فراخوانده شد.

جدیدترین ها