فرهنگی

قنات قصبه گناباد
دانش و فنون حفر قنات گناباد در فهرست میراث ناملموس ثبت ملی شدند.

جدیدترین ها