فرهنگی

مجمتع فرهنگی هنری گناباد
درحالیکه پس از ۱۰ سال از شروع پروژه ساخت مجتمه فرهنگی هنری گناباد می گذرد،ساختمان بدون تجهیزات این مجتمع افتتاح شد.

جدیدترین ها