تاریخ : جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ 22 رجب 1442 Friday, 5 March , 2021
3

پدیده شاندیز با دادن یک نهار،۹میلیاردتومان از شهرستان بیرون کشید!

  • کد خبر : 10716
  • 20 آوریل 2015 - 18:26
پدیده شاندیز با دادن یک نهار،۹میلیاردتومان از شهرستان بیرون کشید!

همدلی وهم زبانی یعنی عموم مردم،افراد،اقشار،همه وهمه خودراجزئی ازکل بدانندومنافع کل شهرستان رادرنظربگیرندنه منافع شخص یاقشرخودشان را

متن حاضر گفتگوی اختصاصی گنابادتایمز در اولین روزهای سال ۱۳۹۴ با حجه الاسلام صادقی نسب ،امام جمعه شهرستان گناباد می باشد که در این مجال منتشر می گردد.این گفتگوی حاوی مطالب تامل برانگیزی در خصوص توسعه شهرستان می باشد.

گنابادتایمز : مهمترین اولویت های فرهنگی شهرستان را در سال جدید بیان نمائید؟

همانطوریکه مقام معظم رهبری فرمودندمسائل فرهنگی مثل هواواکسیژنی است که برای همه موردنیازاست.هرکدام ازمسائل فرهنگی به جای خودش اهمیت دارد ولی یکی ازمواردی که خیلی موردنیاز است و اهمیت و نقش زیادی دردنیاوآخرت مردم دارد  همین همدلی وهم زبانی است.

گنابادتایمز : به نظر شما همدلی و هم زبانی در میان مردم شهرستان گناباد ما چگونه معنا می شود؟

-همدلی وهم زبانی یعنی عموم مردم،افراد،اقشار،همه وهمه خودراجزئی ازکل بدانندومنافع کل شهرستان رادرنظربگیرندنه منافع شخص یاقشرخودشان را.اگراین روحیه درمردم پیداشد،مشکلات مادی واخروی جامعه ماحل خواهدشد.هرکاری زیربنای فرهنگی دارد. حتی مشکلات اقتصادی ما.اگرماریشه یابی بکنیم،بسیاری ازمشکلات فرهنگی برمی گردد به بیکاری نسل جوان.ریشه بیکاری هم عدم آمادگی مردم برای سرمایه گذاری درطرح های کلان است.

به عنوان مثال ما درشهرستان گناباد مشاهده می کنیم که پدیده شاندیزبادعوت۸۰نفرازمردم ودادن یک نهاربه آنها۹میلیاردتومان ازاین شهرستان بیرون کشید!

درحالیکه کارخانه سیمان گنابادبخاطر همین مقدارمبلغ پول چندسال است که راکد مانده وبه جایی هم نرسیده است وحتی پس رفت هم داشته است؛ یعنی امتیازی که خیلی بازحمت هم پیگیری شد، بخاطر اینکه دولت دید چندسال است که سرمایه گذاری نمی شود، لغوشد.

و یامشاهده می کنیم که دربعضی مواقع سال مخصوصاً اواخر سال اعلام می شود که مردم درحد۱۰تا ۱۵میلیارد تومان مبل خریده اند. ولی همان خانواده ای که مبل خریده، فرزندبیکار هم دارد و ازاین قضیه ناراحت هم هست؛که اگربرای همین کارخانه سیمان سرمایه گذاری صورت می گرفت۶۰۰ شغل مستقیم ایجاد می شد.این ازباب نمونه بود والاّ کارخانه فولاد کاویان هم همین وضعیت را دارد.

منظوراینکه فقط به زبان گفتن که ما هم دلیم،هم جهتیم،متحدیم کفایت نمی کند،یک مقدارفرهنگ همکاری،تعاون،سرمایه گذاری ودلسوزی  لازم است درشهرستان وجود داشته باشدتامشکلات فرهنگی هم که اکثرآنهامنشأش بیکاری است برطرف شود.

گنابادتایمز: نظرتان در خصوص لزوم توجه مردم به استفاده از تولیدات داخل شهرستان چیست ؟

باتوجه به تأکیدمقام معظم رهبری دربحث اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ استفاده ازکالاهای تولید شهرستان درمردم ایجاد شود. به عنوان مثال ازماکارانی یاران گناباد درخودگناباد استقبال نمی شود وماکارانی های تبریز، تهران و… را به گناباد می آورند که این مسئله جزب الارفتن هزینه ها، جز استهلاک چیزدیگری ندارد.

یا بهترین نوع چینی درگناباد (چینی تقدیس) تولید میشودکه حتی صادرات هم می شود ولی ما می بینیم که دراین شهرستان خیلی توجه نیست به خرید این چینی ومردم ازمشهد و…خرید می کنند.

درکشورهم همین طور،به عنوان مثال جوراب درایران تولیدمی شودامامردم ازعربستان،عراق و…یااجناس چینی خریدمی کنند.

البته کسی منکر این قضیه نیست که تولیدات داخلی بایدکیفیت پیدابکند امااین فرهنگ هم درمردم باید باشدکه وقتی محصول کشور یاشهرخودشان رامی خرند، یعنی فرزندان خودشان مشغول کار می شوند.

گنابادتایمز : نحوه برخورد با سرمایه گذاران چگونه باید باشد؟

یکی ازاولویت های خیلی مهم این است که بایدتغییر درنگرش پیداشود و ازسرمایه گذاران داخل وخارج شهرستان هم حمایت شود. این فرهنگ بایدوجودداشته باشدکه ماازکسانی که دراین شهرستان سرمایه گذاری می کنند حمایت کنیم،برای آنها دعا کنیم،به آن ها احترام بگذاریم زیراپول دار زیادداریم ولی بیشترشان نگاه می کنند کجا سودآورتراست،می روندودرآن جا سرمایه گذاری می کنند.نه تنها همه ما بلکه یک کودک هم می داندکه واسطه گری سودآورتراست.

بنابراین کسی که حاضرشده به عنوان مثال ازیزد،تهران،مشهدو….بیایدودرگنابادسرمایه گذاری کند واقعاً ایثارکرده،بایدسودببرد،بایداحترامش راداشته باشیم باید برایش دعاکنیم وبایدبااو همکاری کنیم که ایجاداشتغال کرده برای فرزندان گنابادی.ازطرفی بایدازگنابادی هایی که حاضرشده اند سرمایه گذاری کنند تشکرکرد،برای این ها هم باید دعا کرد.

نبایداینطورباشدکه افرادی میلیاردها تومان می برندمشهدهیچ حرفی راجع به آن ها نیست ولی یک کسی که درگناباد سرمایه گذاری می کندهزاران حرف راجع به اواست،خوب اگر این طورباشدیک درس عبرتی برای دیگران می شود.

گنابادتایمز:نقش دولت در توسعه شهرستان ؟

ادارات دولتی هم بایدپشتیبانی کنندازطرح های تولیدی واشتغال زا،به عنوان مثال دریک واحدتولیدی اگریک ماه پول برق،گاز و آبش به تأخیرافتاد فوراً نباید از راه قضائی واردشوند،بایدسعی کنندکه تاجایی که امکان داردهمکاری بکنند.

مواردی بوده که ازآنها شکایت شده وبه همین دلیل ازتوسعه طرحشان منصرف شده اند.ساکنین شهربه فکر آبادی روستاها هم باشندو بالعکس.همه نیاز به کمک وهمراهی همدیگر دارند. اولویتهای فرهنگی اینهاست که اگرباشدرونق اقتصادی پیش می آید،ایجاداشتغال می کند،اشتغال که بود،جوان های ما ازدواج می کنند،ازدواج که صورت گرفت بی بندوباری،اعتیاد،سرقت وهمینطور مزاحمت کم می شود.

گنابادتایمز: سایر اولویت های امسال چه می نواند باشد؟

-به نظر اینجانب اولویت دوم این است که همشهریهای ما درهر جای کشورکه هستند، هر چند مایه ی افتخارندوبه خوبی مشهور،اما  بیشترلازم است که به فکر شهرستان خودشان هم باشند.ماشهرستان هایی داریم که افرادی که درخارج ازشهرستانشان زندگی می کنند حتی آن مقدارازمالیاتشان راکه امکان پذیراست به شهرستان خودشان می دهند.این خیلی کمک بزرگی است،اگرهمشهریان عزیز بدهکاری داشته باشند، بیایند در شهرستان خودشان بپردازند ولو یک سهم اندکی هم به شهرستانشان برسد،خیلی می شود.

ماحتی بعضی ازافرادرامی شناسیم که این ها بااینکه دربین راه بنزین کم داشتند،می آمدند ودرگناباد بنزین می زدند.خوب واقعاً این روحیه خیلی تأثیر گذار است.خلاصه به فکر گناباد بودن،به فکرآبادانی شهرستان،به فکرهمشهریان ،به فکرخویشاوندان بودن تأثیرزیادی دارد.

مراکز دانشگاهی وحوزوی ما،آموزش وپرورش ما،همه این هاافتخارات ماهستند.بایدزمینه هایی فراهم شودتامشکلات اینها کمتر شودتاخاطره ی خوبی ازگنابادداشته باشند.البته لازم است که همه ی افراد هم احساس مسئولیت بیشتری راجع به مسائل دینی وفرهنگی شهرستان داشته باشند.

گنابادتایمز: در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

به عنوان مثال ما درشهرستان بازنشسته زیاد داریم وهمه ی آن ها هم آدم های خوبی هستند،اگراین ها اعلام آمادگی کنند وهرچندنفری یک مسجدی رابافکر،نه باپول،اداره بکنند،فعالیت های فرهنگی کنند، این ها انسان های باتجربه ای هستند،جهان دیده اند،انسان های باایمانی هستند. بیایندونسل جوان راپشتیبانی کنند.این برفرهنگ شهرستان خیلی تأثیر داردتا اینکه مثلاً دیگرفکر کنند حالاکه ازکاراداری فراغت پیدا کرده انددیگربایدفقط بنشینندتوی خانه وهراتفاقی که درشهررخ می دهد خیلی مسئولیتی راجع به آن ندارند.

با این امکاناتی که فراهم شده برای کانون های فرهنگی هنری مساجد،دربعضی مساجدحتی یک نفرنیست تاکانون راسرپرستی کند وبرنامه ریزی داشته باشد.البته جوان ها آمادگی دارند ولی تجربه ی کافی ندارند.جوان توانمندی بدنی زیادی داردامانیازبه مشورت وخط دهی هم دارد.

ما درشهرستان مشاور و راهنما،مشاورانی که راهنمای جوانان باشند درمسائل خانوادگی خیلی کم داریم.به هرحال ما می بینیم که آمارطلاق خیلی زیادشده است،خوب اگر افرادریش سفید درهرجایی این هارا راهنمایی می کردند،نصیحت می کردند،توجیه می کردند راجع به مسائل زندگی، خیلی ازاین اختلاف هاوطلا ق ها کم می شد.ولی خوب غالباً شاید بگویند که ماسر بی دردمان رابه درد نمی آوریم وبعداً می بینیم (به دلیل همین بی تفاوتی ها) مشکلات حاد خانوادگی واجتماعی فراوانی به وجود می آید.

گنابادتایمز : کلام آخر 

من هم از شما تشکر می کنم و از خداوند متعال می خواهم که روز به روز بر عزت و موفقیت همشهریان و همه ی هم وطنانمان بیفزاید و انشاءالله در سال جدید با همدلی و همزبانی مردم و مسئولین، شاهد پیشرفت و آبادانی بیش از پیش شهرستان و کشورمان باشیم.

لینک کوتاه : http://gonabadtimes.ir/?p=10716

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 3در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۳
  1. نه اقا نهار تنها نبود هماهنگی که انجام شدوسهام مجانی که داده شد ۹ملیارد را را برذ تخقیق کنیذ چه کسانی سهام مجانی گرفتند

  2. سلام باعرض سلام خدمت امام جمعه محترم اگه می شد منبع اماررا اعلام میکردن بهتر بود چون سهام فروخته شده درگناباد نصف این مبلغ نیست ضمن اینکه سهام مجانی به کسی داده نشده بهتر بود ازدفتر امار دقیق می گرفتند شایعات بی اساس توجه نمیکردن

  3. ذکر این نکته خالی از لطف نیست فرمانداروقت به همراه جمعی برای جذب این سرمایه گذار در گناباد راهی مشهد و تهران شده و قول مساعد برای واگذاری زمین هم داده بودند پس مطمئنا نهار تنها نبوده

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید سردبیرگنابادتایمز منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.