شماره مطلب : 3937
زمان انتشار : ۵ آبان ۱۳۹۲

تماس با زعفران در شيوع سقط جنين تاثیر گذار است

براساس تحقیقی که در سال 1382 در گناباد و توسط مرحوم دکتر هادی سالاری و همکاران انجام شده است مشخص گردیده است که تماس با زعفران توسط خانمهاي باردار در شیوع سقط جنین تاثیر گذار است.

به گزارش گنابادتایمز،امروزه بر مبناي تحقيقات علمي که در استفاده فراگير از زعفران در طب سنتي و گياهي انجام شده، خواص متعدد اين گياه و اثربخشي ترکيبات موثر آن توجه بسياري از محققان شرکتهاي داروسازي و دست اندرکاران علم پزشکي را به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير شرکت در فرايند برداشت و فرآوري زعفران بر سقط جنين خانمهاي باردار در جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گناباد انجام شده است.

مرحوم دکتر هادی سالاری

مرحوم دکتر هادی سالاری

با شروع فصل برداشت زعفران در آذرماه معمولا زنان روستایی مشارکت زیادی در برداشت و فرآوری زعفران دارند. اما براساس نتایج حاصل از این مطالعه  که در سال 1382 در گناباد و توسط مرحوم دکتر هادی سالاری و همکاران انجام شده است مشخص گردیده است که تماس با زعفران توسط خانمهاي باردار  در شیوع سقط جنین تاثیر گذار است.

با توجه به يافته هاي اين بررسي و اهميت سلامت زنان و مادران که تضمين کننده سلامت ساير افراد خانواده نيز مي باشد، پيشنهاد مي گردد شرايطي فراهم گردد تا خانمهاي باردار در فصل برداشت زعفران هيچ گونه تماسي با آن نداشته باشند تا از سقط جنين در آنها جلوگيري گردد.

روش بررسي:

در اين مطالعه توصيفي- تحليلي که در فصل برداشت زعفران (آذرماه 82) انجام شد، تمامي خانمهاي باردار بين هفته اول تا بيستم حاملگي که سالهاي قبل همگي در برداشت و کار در مزارع زعفران شرکت داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات اوليه از طريق پرسشنامه کسب گرديد؛ سپس اين افراد به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند؛ به نحوي که از نظر تحصيلات، سن، هفته حاملگي و شغل تا حد امکان و مقدور همگن شدند. افراد گروه مورد مانند سالهاي قبل مي توانستند در فرايند برداشت زعفران به روال معمول شرکت کنند ولي افراد گروه شاهد از اين کار منع شدند. افراد گروه شاهد، ضمن دريافت ماسک، آموزشهاي لازم را در يک جلسه گروهي دريافت کردند؛ در ضمن انجام پژوهش نيز به طور مرتب از منازل بازديد و معاينات دوره اي توسط متخصص زنان و زايمان براي افراد هر دو گروه انجام شد. داده هاي جمع آوري شده، با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:

ميزان سقط در گروه مورد 10.5% بود؛ در گروه شاهد هيچ مورد سقطي اتفاق نيفتاد؛ Kendal-b از نظر ميزان سقط، اختلاف معني داري را بين دو گروه نشان داد (0.035=P)؛ به عبارت ديگر درصد سقط افرادي که با زعفران مواجه بودند، بيشتر از افرادي بود که با زعفران مواجه نبودند.

بررسي تاثير تماس با زعفران در شيوع سقط جنين

بررسي تاثير تماس با زعفران در شيوع سقط جنين

شایان ذکر است آموزش همگاني از طريق رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي مانند صدا و سيما و آموزشهاي گروهي از طريق مراکز بهداشتي- درماني، تدوين جزوه هاي درسي براي دبيرستانهاي مناطق زيرکشت زعفران و پرداخت دستمزد يا کمک هزينه زندگي به زنان باردار نيازمند کار در اين فصل می تواند در زمینه ی کاهش شیوع سقط جنین در خانم های باردار تاثیر گذار باشد.

—————————————————————————————————–

پیوست:

دانلود مقاله : بررسي تاثير تماس با زعفران در شيوع سقط جنين

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها